วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านหนองบง จะพัฒนานักเรียน คุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง


    พันธกิจ

            1.  ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองให้เด็กได้เข้าเรียนทุกคน

             2.  พัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

             3.  พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน

             4.  จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

             5.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต

Comments